Warehouse At Venpakkam In Dist. Kanchipuram, Tamil Nadu