Udaipur-Jodhpur Transmission Line In Dist. Jodhpur, Rajasthan