Solar Power Plant At Bid In Dist. Shajapur, Madhya Pradesh