Godda TPP - Sahibganj Transmission Line In Dist. Sahibganj, Jharkhand