Dairy Plant At Khemapur In Dist. Varanasi, Uttar Pradesh