Captive Power Plant At Kumarapatnam In Dist. Haveri, Karnataka