Captive Power Plant At Kotapadu In Dist. Kurnool, Andhra Pradesh