(2788186) Sugar Plant In Dist. Gorakhpur, Uttar Pradesh