(2775945) Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana Nuclear Power Project In Dist. Fatehabad, Haryana