NHDC Invites Bid To Set Up Solar Power Plant In Madhya Pradesh